Zeljko Lazic 
 
adresa:
Palinovecka 19b, Zagreb 
tel 1:
0912520264